REGULAMIN AUKCYJNY

Udział w aukcji jest możliwy po uprzednim zapoznaniu się i zaakceptowaniu warunków ustalonych przez organizatora aukcji. Czynności te określają Warunki Sprzedaży Aukcyjnej oraz Warunki Potwierdzenia Autentyczności. Dom Aukcyjny „Iglica” jest wyłącznie pośrednikiem handlowym pomiędzy oferentem wystawiającym dzieła na aukcji a kupującym. Wszelkie warunki aukcyjne mogą być odwołane, ulec zmianie poprzez stosowne aneksy dostępne bezpośrednio na sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie zamieszczone przez organizatora aukcji.  

Warunki Sprzedaży Aukcyjnej.

 1. Cena wywoławcza jest to w rzeczywistości kwota, od której rozpoczyna się licytacja.
  Ustalana jest na podstawie aktualnych cen rynkowych i weryfikowana jest przez Organizatora. Cena wywoławcza może być podawana w katalogu aukcyjnym.
 2. Opłata aukcyjna. Stanowi ona kwotę doliczaną do wylicytowanego dzieła. Jest to wynagrodzenie dla Organizatora aukcji z tytułu pozyskania dzieła do sprzedaży oraz jego weryfikacji pod względem jego wiarygodności, wartości artystycznej i organizacji wszelkich czynności związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i promocją.  Wynosi ona 20% i jest doliczana do kwoty końcowej uzyskanej podczas licytacji. Opłaty aukcyjne obowiązują także w sprzedaży pozaaukcyjnej, gdy dzieło zostaje sprzedane po zakończeniu aukcji w ofercie pozaaukcyjnej.
 3. Wylicytowana kwota powiększona o opłatę aukcyjną zawiera podatek VAT. Na życzenie klienta Organizator aukcji wystawia  fakturę VAT marża.
 4. Estymacja. Jest to szacunkowa wartość prezentowanego dzieła oferowanego przez Organizatora aukcji. Ma ona wyłącznie charakter wskazówki dla zainteresowanego klienta i ma być pomocną w podejmowaniu decyzji.
 5. Oferta aukcyjna. Przedmiotem oferty aukcyjnej są oferowane przez Organizatora aukcji wyselekcjonowane dzieła sztuki. Każde z nich przed pojawieniem się na naszej aukcji jest skrupulatnie badane pod kątem jego stanu prawnego, wartości artystycznej oraz stanu zachowania. Organizator aukcji zapewnia rzetelny opis oferowanego dzieła wykonany w najlepszej wierze, opartej na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu.
 6. Stan dzieł. W opisach dzieł oferowanych przez Organizatora nie są zawarte wszystkie informacje dotyczące stanu zachowania. Brak tych informacji nie oznacza, że oferowane dzieło nie jest wolne od wad lub uszkodzeń. Zalecamy zatem, aby osoby zainteresowane zakupem danego dzieła dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej. Na specjalne życzenie Organizator aukcji poda dokładne dane dotyczące danego obiektu.    
 7. Wystawa przedaukcyjna. Wystawa ta jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych. W trakcie jej trwania można nie tylko dokładnie obejrzeć interesujące dzieło, ale również uzyskać pełną informację o nim, co pomoże w podejmowaniu dalszych decyzji.
 8. Dodatkowe dopłaty. Dzieła oferowane przez Organizatora na aukcji mogą być objęte dodatkowymi opłatami wynikającymi z obowiązującego prawa. Wówczas informacja ta jest podana we wszystkich opisach dotyczących danego dzieła, a przygotowanych przez Organizatora aukcji. W Polsce opłaty droit de suite reguluje art. 19-19(5) ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz z obowiązującą w Unii Europejską dyrektywa 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 roku w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata oparta na walutach zagranicznych (euro, dolar amerykański) będzie obliczana na podstawie kursu sprzedaży walut NBP w dniu poprzedzającego aukcję.
  – wysokość tej opłaty wynosi:
  5% kwoty wylicytowanej w przedziale do równowartości 50 000 euro,
  3% w przedziale od równowartości 50 000,01 do 200 000,00 euro,
  1% kwoty wylicytowanej w przedziale od 200 000,01 do 350 000,00 euro,
  0,5% kwoty wylicytowanej w przedziale od 350 000,01 do 500 000,00 euro,
  0,25% kwoty wylicytowanej powyżej 500 000,00 – jednak nie większej niż równowartość 12 500,00 euro.

PRZEBIEG AUKCJI 

 1. Licytować podczas  w aukcji można na kilka sposobów.
  Osobiście, wówczas należy czytelnie wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem, umożliwiającą licytowanie dzieł. Przedtem wymagana jest rejestracja uczestnictwa, którą trzeba dokonać na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Przy rejestracji wymagane jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Przekazane w ten sposób  dane te są objęte klauzulą poufności i mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do czynności związanych z prowadzoną aukcją. Organizator aukcji może odmówić rejestracji o ile osoba chcąca w niej uczestniczyć posiada nieuregulowane zobowiązanie wobec niego. Po zakończenie aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w razie jej zagubienia natychmiast powiadomić obsługę.
  Telefonicznie. Istnieje możliwość licytacji za pomocą łącz telefonicznych poprzez naszych pracowników. Wówczas należy na co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji wypełnić formularz zgłoszenia telefonicznego, który dostępny jest na naszej stronie internetowej. Formularz ten można przesłać drogą elektroniczną lub dostarczyć go osobiście  do biura organizatora. Należy jednak do niego dołączyć skan lub fotokopię dokumentu tożsamości w celu weryfikacji. Przed rozpoczęciem aukcji przedstawiciel Organizatora połączy się z klientem i ustali zasady licytacji na wybranych dziełach oferowanych na aukcji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakłóceń lub braku połączenia nie wynikających z jego winy, a także zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych. Usługa ta jest w pełni bezpłatna i objęta klauzulą poufności.
  Licytacja w imieniu klienta. Osoby, które nie mogą wziąć bezpośredniego udziału w aukcji, mogą złożyć zlecenie licytacji z limitem. Aby jednak tego dokonać, należy wypełnić formularz taki sam, jak w przypadku licytacji telefonicznej i zarejestrować się najpóźniej na 24 godziny przed aukcją.  Zawarte w formularzu kwoty nie będą zawierać opłat wymaganych dla uczestników aukcji i powinny uwzględniać tabelę postąpień zamieszczoną w dalszej części opisu przebiegu aukcji. Jeżeli podana kwota nie będzie kompatybilna z tabelą postąpień, wówczas zostanie obniżona do najbliższej wartości wynikającej z tabeli. W przypadku gdy wystąpi więcej niż jedna propozycja zawarcia transakcji o tej samej wartości, wówczas decyduje kolejność zgłoszenia. Organizator dołoży wszelkich starań, aby klient nabył wybrane dzieło po najniższej cenie. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna i objęta klauzulą poufności.
  Licytacja za pomocą strony internetowej OneBid i jej aplikacji mobilnej. Aby skorzystać z tej formy udziału w aukcji trzeba założyć bezpłatne konto na stronie onebid.pl lub jej aplikacji mobilnej. Następnie należy zarejestrować się na aukcję i wskazać zainteresowanie do wybranych dzieł. Do każdego z nich należy zarejestrować się oddzielnie. Po rejestracji klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia do udziału w licytacji. Istnieje możliwość składania oferty przed rozpoczęciem licytacji – wówczas opcja ta jest traktowana jako zlecenie stałe, lub w trakcie licytacji na żywo. Usługa ta jest całkowicie bezpłatna i objęta klauzulą poufności. 
 2. Aukcje prowadzi aukcjoner, który ogłasza proponowane dzieła do licytacji i kolejne postąpienia. Jego zadaniem jest wskazywać licytujących, ogłoszenie zakończenia licytacji oraz ogłoszenie zwycięzcy. 
 3. Zakończenie licytacji następuje poprzez uderzenie młotka. To oznacza, że następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym „Iglica” a  licytującym, który zaoferował najwyższą cenę. 
 4. Wszelkie spory mogące zaistnieć podczas licytacji rozstrzyga osoba, która ją prowadzi.    
 5. Na aukcji licytowane są jedynie wcześniej zgłoszone dzieła. Każde dzieło zgłoszone na aukcji posiada numer porządkowy, który odpowiada kolejności oferowanych dzieł.
 6. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do rejestracji jej przebiegu oraz do prowadzenia relacji w Internecie.
 7. Prowadzący aukcję ma prawo do wycofania dzieła z licytacji bez podania przyczyny.
 8. Jeżeli oferowane dzieło nie znajduje zainteresowania wśród licytujących, prowadzący aukcję zawiesza jego licytację podając regułę „pass”.
 9. Aukcja prowadzona jest w języku polskim. 

 

TABELA POSTĄPIEŃ

Cena w PLN                             Postąpienie

0 – 2000                                   100
2000 – 3000                            200
3000 – 5000                            300
5000 – 10 000                         500
10 000 – 30 000                      2000
30 000 – 50 000                      3000
50 000 – 100 000                    5000
100 000 – 300 000                 10 000
300 000 – 500 000                 20 000
500 000 –  800 000                 50 000
800 000 – 1 500 000             100 000
1 500 000 – 3 000 000          200 000
powyżej 3 000 000               wg uznania aukcjonera

 

ROZLICZENIE AUKCJI 

 1. Płatności. Po zakończeniu licytacji, osoba, która ją wygrała, jest zobowiązana  do dokonania płatności za wylicytowane dzieło (wartość wylicytowanego dzieła + wszystkie wymagane opłaty aukcyjne). Należy tego dokonać do 7 dni roboczych, licząc od daty zakończenia aukcji. Nie dotrzymanie tego terminu grozi naliczeniem ustawowych karnych odsetek. Płatności można dokonać w gotówce do wysokości 10 000 euro licząc po kursie NBP z dnia dokonywania płatności lub przelewem na konto 07 1140 2004 0000 3102 7771 3225. Wówczas w tytule zapłaty należy podać numer aukcji, numer wylicytowanego dzieła oraz datę licytacji.
  Dokonanie płatności zostaje uznane w momencie pojawienia się środków na koncie Organizatora aukcji. Od tego momentu wszelkie prawa własności do wylicytowanego dzieła przechodzą na osobę, która je dokonała. 
 2. Waluta. Wszystkie transakcje dokonywane są w polskich złotych. 
 3. Odstąpienie od umowy. Jeżeli nabywca wylicytowanego dzieła nie dokonał za niego zapłaty powyżej 7 dni roboczych licząc od daty aukcji, na której licytował, Organizator aukcji ma prawo odstąpić od zawarcia transakcji kupna – sprzedaży. Wówczas Organizator aukcji może dochodzić od licytującego odszkodowania tytułem szkody i utraconych korzyści z tytułu uzyskania m. in.  opłaty aukcyjnej, przygotowaniem i prowadzeniem aukcji oraz innymi czynnościami związanymi bezpośrednio i pośrednio z  organizowaną aukcją. 
 4. Osoby, które nie dokonały pełnej zapłaty za wylicytowane dzieła w w/w terminach, mogą być niedopuszczone do udziału we wszelkich wydarzeniach organizowanych przez Organizatora aukcji w przyszłości.
 1. Reklamacje. Wszelkie reklamacje związane z aukcją będą rozpatrywane zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem polskim. Natomiast reklamacje związane z np. niezgodnością towaru z umową, będą rozpatrywane do 12 miesięcy, licząc od daty przeprowadzenia aukcji. Wobec osób, które nie są bezpośrednimi nabywcami na aukcji, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady, czy to fizyczne, czy też prawne, zakupionych dzieł. Wszelkie spory będą rozpatrywane w sądzie właściwym  dla Organizatora aukcji. 
 2. Odbiór zakupionych dzieł. Odbiór wylicytowanych dzieł następuje po dokonaniu zapłaty za nie i okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wylicytowane dzieła mogą być wydane bezpośrednio licytującemu lub osobie trzeciej, która musi posiadać pisemne upoważnienie do odbioru dzieła. Jeżeli osoba, która wylicytowała dzieło, nie może tego dokonać osobiście lub poprzez osobę trzecią, może otrzymać je za pomocą kuriera. W tym przypadku, oprócz wymaganych wyżej czynności, należy podać adres, na który ma być realizowana dostawa. Klient sam wybiera firmę spedycyjną, która zrealizuje jego zlecenie. Odebranie zakupionych dzieł powinno nastąpić do 21 dni roboczych, licząc od daty aukcji. Jeżeli w tym czasie zakupione działa nie zostaną odebrane, wówczas Organizator aukcji skieruje je do magazynu zewnętrznego, a powstałe w związku z tym koszty, w tym ubezpieczenia, transportu i magazynowania, obciążą konto kupującego. Organizator aukcji pomoże w podstawowym zakresie przy pakowaniu i podstawowym zabezpieczeniu dzieła, zarówno do odbioru osobistego, jak również do wysyłki.
 3. Eksport. Wywóz dzieł za granice Polski reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W myśl jej ochronie podlegają dzieła starsze niż 50 lat i o wartości powyżej 40 000 złotych. Wówczas, aby je wywieźć poza granicę Polski, należy uzyskać stosowne pozwolenia. Dlatego też prosimy osoby, które są zainteresowane wywozem dzieł sztuki poza granicę, o dokładne zapoznanie się z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i możliwością uzyskania stosownych pozwoleń. Niemożność wywozu lub uzyskania pozwolenia na wywóz dzieł nie zwalnia kupującego od uregulowania należności za zakupione na aukcji dzieła.
 4. Obowiązek informacyjny. Działając na mocy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 roku poz. 134 z późniejszymi zmianami) informujemy, że na podstawie art. 38, pkt. 11 w/w ustawy, klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

 

SPRZEDAŻ AUKCYJNA

 1. Organizator aukcji jest zastępcą pośrednim działającym w imieniu własnym, lecz czyni to na rachunek osoby mającej pełnie praw do wystawionego do licytacji dzieła. Jeżeli jest inaczej, wówczas informacja ta będzie podana w katalogu lub w ogłoszeniach przed rozpoczęciem aukcji.
 2. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo do nagrywania i zapisu przebiegu aukcji. Nagrywanie dotyczy także wszelkich połączeń telefonicznych, a osoby biorące udział w aukcji w ten sposób automatycznie wyrażają na nią swoją zgodę.
 3. Osoby licytujące na aukcji biorą osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane dzieła, chyba że licytacje wygrywa pełnomocnik zidentyfikowanej osoby trzeciej, zarejestrowanej zgodnie z wymogami  Organizatora aukcji.
 4. Wystawiane do licytacji dzieła mają podaną wartość wyjściową – cenę minimalną, od której rozpoczyna się licytacja. Wartość ta jest ustalana przez Organizatora aukcji i stanowi 75 % wartości estymacji.
 5. Rozliczenia aukcyjne dokonuje się w walucie polskiej. Jednak dla osób licytujących spoza Polski, dla lepszej orientacji cenowej, Organizator aukcji podaje w katalogu przybliżoną wartość licytowanego dzieła także w euro.
 6. Zakończenie licytacji danego dzieła następuje po osiągnięciu najwyższej ceny, co potwierdzone jest uderzeniem młotka przez prowadzącego aukcję. Jest to moment zawarcia transakcji kupna – sprzedaży pomiędzy Organizatorem aukcji a licytującym.
 7. Organizator aukcji zastrzega sobie możliwość sprzedaży oferowanych dzieł także w formie sprzedaży pozaaukcyjnej. W tym przypadku obowiązują takie same Warunki Sprzedaży Aukcyjnej i Potwierdzenia Autentyczności. W takiej formie sprzedaży obowiązują także opłaty z tytułu wynagrodzenia Organizatora aukcji oraz dodatkowe wymagane prawem. 

 

DANE PERSONALNE

 

 1. W związku z prowadzoną działalnością oraz ustawowymi regulacjami, Organizator aukcji może wymagać danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności Organizatora aukcji oraz na jego cele marketingowe. Udział w aukcji każdorazowo oznacza jednocześnie akceptowanie zarówno Warunków Sprzedaży Aukcyjnej oraz zgody  jej uczestników na w/w cele.
 2. W każdym momencie osoby, które wcześniej udostępniły swoje dane osobowe Organizatorowi aukcji, mogą je uzupełnić, zweryfikować lub uaktualnić. Istnieje także możliwość wycofania wcześniej przekazanych danych osobowych. Wówczas należy skutecznie poinformować o tym Organizatora aukcji (w formie pisemnej lub elektronicznej).

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Organizator aukcji ponosi odpowiedzialność wyłącznie w zakresie i do wysokości dotyczącej wartości oferowanych i wylicytowanych dzieł. Ograniczenie to dotyczy zarówno ceny nabycia jak i wszelkich wymaganych opłat aukcyjnych.
 2. Organizator aukcji nie odpowiada za wszelkie pomyłki słowne, powstałe podczas druku materiałów promocyjnych i reklamowych, a także popełnionych w trakcie prowadzenia aukcji.
 3. Organizator aukcji bierze na siebie odpowiedzialność wobec kupujących wynikających z oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd lub winy umyślnej. 
 4. Organizator aukcji ogranicza gwarancję autentyczności oferowanych dzieł zaprezentowanych w katalogu aukcyjnym do 4 lat, licząc od daty ich sprzedaży.
 5. Organizator aukcji, po sprzedaży dzieła, nie przekazuje wraz z nim autorskich  praw osobistych. Dotyczy to również praw do reprodukowania. Wszelkie zdjęcia i teksty zawarte w materiałach reklamowych i promocyjnych Organizatora aukcji są jego własnością i mogą być wykorzystywane wyłącznie po uzyskaniu od niego pisemnej zgody.

 

 

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI

 

Pod określeniem autentyczności oferowanego do sprzedaży dzieła rozumiemy zgodnie z prawem i prawdą właściwe podanie autora danego dzieła oraz datę jego powstania, a także opisu dotyczącego sposobu wykonania dzieła (np. materiału użytego do wykonania, techniki itp.). W przypadku, gdy prezentowane dzieło nie posiada jednoznacznej daty powstania, wówczas jest to podane w oficjalnej ofercie. Gwarancja autentyczności jest przekazana jednorazowo wyłącznie bezpośredniemu nabywcy dzieła i nie może stanowić przedmiotu prawnego cedowanego na inne osoby (przekazanie w drodze innych czynności prawnych). Organizator aukcji informuje, że wszelkie opisy, czy to dotyczące każdego oferowanego dzieła, czy też jego pochodzenia, własnej historii i innych, będą podawane wyłącznie w dobrej wierze i nie mogą stanowić podstaw do reklamacji. Organizator aukcji zastrzega sobie także, że w przypadku opisu dotyczącego wymiarów oferowanych obiektów, przyjąć należy 5% margines błędu. 

 

 

Regulamin strony internetowej https://domaukcyjnyiglica.pl

Wstęp

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://domaukcyjnyiglica.pl (dalej jako „Serwis”). Serwis jest administrowany przez Radosław Jaśnikowski, która jest administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie.

Korzystanie z serwisu

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu oraz polityki prywatności. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez konieczności informowania użytkowników. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, zdjęcia, filmy, grafiki, logo, a także cała ich struktura, są chronione prawami autorskimi.

Przetwarzanie danych osobowych

Administrator danych osobowych: Radosław Jaśnikowski, Henryków Lubański 370 59-800 lubań, kontakt@domaukcyjnyiglica.pl, +48 693 366 096.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • kontaktu z użytkownikiem
 • wysyłki newslettera

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia kontakt z użytkownikiem oraz otrzymywanie newslettera. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez użytkowników. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działanie stron, do których odnośniki znajdują się na stronie. 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zmiany treści zamieszczonych przez użytkowników bez konieczności informowania o tym fakcie. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu, ani za jakiekolwiek straty spowodowane przerwaniem dostępności Serwisu.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie. Regulamin jest dostępny dla użytkowników na stronie internetowej. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe według miejsca zamieszkania lub siedziby użytkownika. W przypadku niezgodności regulaminu z obowiązującym prawem, zastosowanie znajdzie wyłącznie treść regulaminu zgodna z prawem. Kontakt W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących regulaminu lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem e-mail: kontakt@domaukcyjnyiglica.pl, lub pod numerem telefonu: +48 693 366 096.